توضیحات

جعبه رزهای قرمز 

تمام تلاش ما این است که جعبه گلی مشابه عکس به شما تحویل بدهیم ،در صورت موجود نبودن باکسی مشابه تصویر ، باکسی

با مشخصات نزدیک  و ارزش یکسان جایگزین خواهند شد .