توضیحات

گل های میخک

برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده است؛ زیرا این گل، یکی از گل‌هایی بود

که در مراسم تاجگذاری پادشاهان یونان استفاده می‌شد . این گل امروزه بیشتر نشانه عشق ، افتخار، برتری و جذابیت می‌باشد . میخک

قرمز کم رنگ نشانگر تحسین و میخک قرمز پر رنگ نشانگر عشق و احساسات بسیار عمیق است.

لطفا توجه داشته باشید با توجه به موجودی هر شهر ممکن است تفاوت هایی در گلدان وجود داشته باشد .