توضیحات

تمام تلاش ما این است که گلدان گلی مشابه عکس به شما تحویل بدهیم ، چنانچه با توجه به تغییرات فصلی  گل خاصی و گلدان موجود نباشد متخصصین ما گل یا گلدان با مشخصات نزدیک  و ارزش یکسان جایگزین خواهند کرد .

هدیه ای مناسب برای تولد ها و مناسبت های خاص