توضیحات

این جعبه شامل سه عدد رز هلندی و چهار عدد شکلات کیت کت می باشد

در صورتی که شکلاتی موجود نبود با شکلات مشابه و هم ارزش جایگزین خواهد شد