توضیحات

این سبد زییا شامل گل های فصل می باشد و متناسب با رنگ باکس رنگ آمیزی گل ها هم متفاوت خواهد بود

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در رنگ و نوع گل های وجود داشته باشد