توضیحات

این سبد گل شامل گل های رز هلندی و بسته های ماکارون است .

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در نوع سبد بکار رفته وجود داشته باشد .