توضیحات

سبد میوه خشک  

این سبد میوه خشک شامل چند رقم میوه های خشک اعلاء است که حدود یک کیلوگرم وزن دارد . در رابین گیفت همه تلاش ما این است که سفارشی که تحولیتان میدهیم

کاملا مشابه عکس ارائه شده باشد با این وجود ممکن است با توجه به تغییرات فصلی میوه هایی مطابق عکس دردسترس نباشند در

چنین شرایطی ما میوه هایی مشابه و با کیفیت عالی جایگزین خواهیم کرد . در مورد سبد میوه هم این مسئله صادق است در صورت

موجود نبودن سبدی مطابق عکس موردی با ارزش یکسان جایگزین خواهد شد