توضیحات

این دسته گل شامل گل های فصل می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در رنگ و نوع گل های بکاربرده شده وجود داشته باشد