توضیحات

این دستبند با اسم دلخواه شما طراحی و با نقره اجرا خواهد شد

رنگ بند دستبند متناسب با سلیقه شما قابل تغییر است