توضیحات

سنگ این دستبند طبیعی است

بند دستبند ، دست باف و اندازه آن قابل تغییر است

هدیه ای مناسب برای عزیزانتان در سراسر استرالیا