توضیحات

 این سبد میوه خشک شامل چند رقم میوه خشک اعلاء است که حدود یک کیلوگرم وزن دارد .ممکن است تفاوت هایی در نوع میوه ها وجود داشته باشد

در رابین گیفت همه تلاش ما این است که سفارشی که

تحولیتان دهیم کاملا مطابق عکس باشد ولی درصورت

موجود نبودن سبدی مطابق عکس موردی با ارزش یکسان جایگزین خواهد شد