توضیحات

 x 13 31 سانتی متر

قابل شستشو با اب

با رنگ ثابت و خاص