توضیحات

این جعبه قلبی شامل یک فانوس ، گل میخک و بادکنک قلبی می باشد