توضیحات

این سبد شامل

کتاب شعر حافظ ، یک عدد باسلوق ،یک عدد سوهان عسلی ، یک کیلو آجیل شور و دو عدد رز هلندی می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در ظاهر سبد و آیتم های تحویلی وجود داشته باشد ،