توضیحات

این سبد آجیل شامل چند رقم آجیل شوراعلاء است که حدود یک کیلوگرم وزن دارد . در رابین گیفت همه تلاش ما این است که سفارشی که

تحولیتان دهیم کاملا مطابق عکس باشد ولی درصورت

موجود نبودن سبدی مطابق عکس موردی با ارزش یکسان جایگزین خواهد شد