توضیحات

این باکس گل شامل یازده عدد رز قرمز و یازده عدد ماکارون می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در رنگ باکس تصویرو رنگ ماکارون ها و باکس تحویل شده وجود داشته باشد