توضیحات

جاسوییچی شامل اسم مورد نظر شما با مهره های چوبی

یک آویز دست ساز ساخته شده از خمیر پلیمری نشکن

و یک منگوله می باشد