توضیحات

جنس این باکس چوبی است و در سه سایز موجود می باشد

عکس صفحه مربوط به سایز متوسط می باشد .