توضیحات

تمام تلاش ما این است که باکسی مشابه تصویر تحویل شود ، در صورتی که گل های باکس با توجه به تغییرات فصلی موجود نباشد گل های مشابه جایگزین می شود