توضیحات

تمام تلاش ما این است که باکس گلی مشابه عکس به شما تحویل بدهیم ، چنانچه با توجه به تغییرات فصلی  گل و باکس خاصی موجود نباشد متخصصین ما گل یا باکس با مشخصات نزدیک  و ارزش یکسان جایگزین خواهند کرد .