توضیحات

این گیاه زیبای آپارتمانی با ماندگاری بالا حدودا 35 سانتی متر ارتفارع دارد

 لطفا یک روز قبل از تاریخ مورد نظر برای ارسال سفارش خود را ثبت کنید .