توضیحات

مواد بکار رفته : گل خشک طبیعی ، رزین ، انگشتر برنجی