سفارش شما سه تا هفت روز بعد ازثبت سفارش تحویل خواهد شد .